STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu1 11/2014/TT-BKHCN Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
2 Mẫu 2 11/2014/TT-BKHCN Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
3 Mẫu 3 11/2014/TT-BKHCN Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 30/05/2014
4 Mẫu 4b 11/2014/TT-BKHCN Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 30/05/2014
5 Mẫu 5 11/2014/TT-BKHCN Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm 30/05/2014
6 Mẫu 6 11/2014/TT-BKHCN Báo cáo thẩm định sản phẩm 30/05/2014
7 Mẫu A-1-BCĐK Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ. 11/03/2015
8 Mẫu A-2-BCTĐ Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 11/03/2015
9 Mẫu A-3 BCSDKP Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí 11/03/2015
10 Mẫu A-4-BCSPHT Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành. 11/03/2015