STT Tiêu đề Mô tả Ngày phát hành Tải về
1 Mẫu A-5-BCSPUD Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế 11/03/2015
2 Mẫu B0 Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn 26/06/2017
3 Biểu B1-1- Đơn Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 26/06/2017
4 Biểu B1-2b-TMĐTXH Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia 26/06/2017
5 Biểu B1-2d-TMĐA Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia 26/06/2017
6 Biểu B1-3- LLTC Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 26/06/2017
7 Biểu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự 26/06/2017
8 Biểu B1-5-PHNC Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 26/06/2017
9 Biểu B1-6-XNĐK Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 20 … 26/06/2017
10 Mẫu 1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03/04/2017