Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách nhiệm vụ KH&CN
STT Tên nhiệm vụ Mã nhiệm vụ Chủ nhiệm
1

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025

KHGD/16-20.ĐT.001 Trần Thị Thái Hà
2

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt Nam

KHGD/16-20.ĐT.032 Nguyễn Đình Đức
3

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2012

KHGD/16-20.ĐA.002 Vũ Thị Lan Anh
4

Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

KHGD/16-20.ĐA.001 Bùi Xuân Hải
5

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam

KHGD/16-20.ĐT.023 Nguyễn Vũ Việt
6

Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam

KHGD/16-20.ĐT.021 Hoàng Minh Sơn
7

Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

KHGD/16-20.ĐT.020 Phạm Hồng Quang
8

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam

KHGD/16-20.ĐT.018 Nguyễn Trọng Hoài
9

Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)

KHGD/16-20.ĐT.007 Nguyễn Hữu Đức
10

Nghiên cứu mô hình đại học tự chủ và các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học ở VN giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030

KHGD/16-20.ĐT.006 Đào Trọng Thi