Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách dự án
STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài
1

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.003 PGS.TS. Mai Ngọc Anh
2

Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở

KHGD/16-20. ĐT.002 PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan
3

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025

KHGD/16-20. ĐT.001 PGS.TS. Trần Thị Thái Hà