Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách dự án
STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ nhiệm đề tài
1

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.017 PGS.TS. Trần Quang Qúy
2

Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

KHGD/16-20. ĐT.016 PGS.TS. Nguyễn Công Khanh
3

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong bối cảnh hiện nay

KHGD/16-20. ĐT.015 PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
4

Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

KHGD/16-20. ĐT.014 TS. Nguyễn Ngọc Linh
5

Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương

KHGD/16-20. ĐT.013 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương
6

Giải pháp đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục phù hợp với số trẻ và số học sinh đến trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035

KHGD/16-20. ĐT.012 PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn
7

Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại

KHGD/16-20. ĐT.011 GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
8

Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

KHGD/16-20. ĐT.010 PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
9

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

KHGD/16-20. ĐT.009 PGS.TS. Lê Anh Vinh
10

Nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

KHGD/16-20. ĐT.008 PGS.TS. Nguyễn Phương Nga