• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.001
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thị Thái Hà
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ