• Chi tiết dự án
Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.001
Ngày tạo 28/04/2017
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025.