• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.001
Ngày tạo 28/04/2017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thị Thái Hà
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

​Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/12/2017 Xây dựng đề cương nghiên cứu
28/02/2018 Nội dung 1: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về định hướng phát triển nguồn nhân lực và chính sách đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế (dự kiến Hàn Quốc hoặc Đức).
28/02/2018 ND1.1. Nghiên cứu định hướng phát triển công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế quốc gia của một số nước;
28/02/2018 ND1.2. Nghiên cứu định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin bậc đại học;
28/02/2018 ND 1.3. Nghiên cứu kinh nghiệm dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của một số nước.
28/02/2018 ND 1.4.Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển chương trình.
28/02/2018 ND 1.5. Tổng kết các bài học vận dụng cho bối cảnh của Việt Nam trong định hướng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin.
30/08/2018 Báo cáo tổng hợp, bài báo, sách chuyên khảo liên quan
30/08/2018 Nội dung 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu thực trạng đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ thông tin làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo;
30/08/2018 ND5.1. Phân tích các dữ liệu về nhân lực và tình trạng đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin.
30/08/2018 ND 5.2. Thực hiện thiết kế logic cơ sở dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành công nghệ thông tin;
30/08/2018 ND 5.3. Thực hiện thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu nhân lực và quản lý đào tạo ngành công nghệ thông tin;
30/08/2018 ND 5.4. Cài đặt dữ liệu: xây dựng cơ sở dữ liệu SQL SERVER, nhập dữ liệu và chạy thử;
30/08/2018 ND 5.5. Tổng hợp kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng
31/08/2018 Hội thảo 1
31/08/2018 Viết bài báo đăng tạp chí
31/08/2018 Nội dung 2: Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học đến năm 2025 của Việt Nam phân theo ngành kinh tế làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo.
31/08/2018 ND2.1. Phân tích thực trạng nhân lực và xu thế phát triển thị trường lao động tập trung vào thị trường lao động có trình độ đại học;
31/08/2018 ND 2.2. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến nhu cầu nhân lực có trình độ đại học;
31/08/2018 ND 2.3. Nghiên cứu các mô hình dự báo, phân tích thống kê, xử lí chuỗi thời gian, đối với nhu cầu nhân lực trình độ đại học.
31/08/2018 ND 2.4. Thu thập dữ liệu thống kê đảm bảo cơ bản cung cấp tướng đối đầy đủ các thông tin dữ liệu cân thiết phục vụ các hoạt động phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin ở phạm vi quốc gia.
31/08/2018 ND 2.5. (i) Đề xuất mô hình và thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ đại học phân theo ngành kinh tế; (ii) Dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ đại học ngành công nghệ thông tin.
30/11/2018 Hội thảo 2
30/11/2018 Nội dung 3: Nghiên cứ thực trạng chất lượng nhân lực công nghệ thông tin được đào tạo và khả năng đáp ứng yêu cầu trên thị trường lao động.
30/11/2018 ND 3.1. Nghiên cứ xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học của thị trường lao động.
30/11/2018 ND 3.2. Xác định nhu cầu về chât lượng đối với nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học trên thị trường lao động;
30/11/2018 ND 3.3. Khảo sát và điều tra tình hình việc làm sau tốt nghiệp, của sinh viên công nghệ thông tin bậc đại học; Tổ chức cơ sở dữ liệu điều tra;
30/11/2018 ND 3.4. Điều tra, thu thập dữ liệu về mức độ đáp ứng của sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp đại học; Phân tích dữ liệu điều tra;
30/11/2018 ND 3.5. (i) Phân tích thống kê và phát hiện sự mất cân đối giữa cung và cầu nhân lực trình độ đại học về công nghệ thông tin và (ii) Đề xuất một số định hướng ưu tiên đào tạo về công nghệ thông tin
31/03/2019 Nội dung 4: Rà soát chính sách định hướng phát triển nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học và đề xuất các giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ thông tin đến năm 2025;
31/03/2019 ND 4.1. Phân tích chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm 2025; Phân tích bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực và khả năng hội nhập của Việt Nam về công nghệ thông tin;
31/03/2019 ND 4.2. Nghiên cứu các chủ trương, chính sách hiện có về phát triển nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học;
31/03/2019 ND 4.3. Nghiên cứu các điều kiện đảm bảo cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin;
31/03/2019 ND 4.4. Đề xuất giải pháp về nguồn lực, tổ chức quản lý và hợp tác phát triển đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin.
31/03/2019 ND 4.5. Khảo nghiệm và hoàn thiện các đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình đào tạo phát triển nhân lực ngành công nghệ thông tin,