• Chi tiết nhiệm vụ
Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.003
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Ngày tạo 28/04/2017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Ngọc Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian thực hiện 05/2017 - 05/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

21

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (Báo cáo tổng hợp, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

21.1.1 Sản phẩm trung gian

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

 

04 bản dịch tài liệu về quản lý giáo dục đại học của Trung Quốc

- Cung cấp những thông tin tin cậy được Việt hoá về quản lý giáo dục đại học của Trung Quốc

 

08 báo cáo kết quả 2 đợt khảo sát tại Trung Quốc

- Cung cấp hệ thống các chính sách, quy định và phương thức quản lý nhà nước của Trung Quốc đối với giáo dục đại học trong những năm gần đây

 

85 báo cáo trực tiếp từ 3 nhóm mục tiêu cụ thể thực hiện nghiên cứu này

Nhóm mục tiêu thứ nhất: Xác định được chiến lược, chính sách, quy định và nội dung quản lý của nhà nước đối với giáo dục đại học ở Trung Quốc.

Nhóm mục tiêu thứ hai: Đánh giá được chiến lược, chính sách, quy định và nội dung quản lý của nhà nước đối với giáo dục đại học ở Trung Quốc.

Nhóm mục tiêu thứ ba: Đưa ra một số khuyến nghị quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học cho Việt Nam dựa trên tổng kết kinh nghiệm từ Trung Quốc. Với nhóm mục tiêu này, 4 vấn đề được đề tài tập trung làm rõ, cụ thể như sau

 

21.1.2 Sản phẩm cuối cùng

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

 

01 báo cáo tổng hợp của đề tài

- Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học của Trung Quốc trên 4 nội dung: (i) Chiến lược phát triển giáo dục đại học và quy hoạch mạng lưới các trường đại học; (ii) Tự chủ đại học; (iii) Đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục đại học; (iv) Hỗ trợ sinh viên

- Báo cáo phân tích hay tổng kết về kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học của Trung Quốc trên 4 nội dung nghiên cứu

- Báo cáo đề xuất một số khuyến nghị về quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học cho Việt Nam liên quan đến 4 nội dung nghiên cứu

 

 

01 báo cáo tóm tắt đề tài

Phản ánh trung thực những nội dung đã nêu trong báo cáo tổng hợp

 

 

01 báo cáo kiến nghị

Nội dung của báo cáo thể hiện được

- Quan điểm về hoàn thiện quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam đến 2025 dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc

 

21.2 Dạng II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm)

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí,

Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

Sách chuyên khảo

Bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật

01

2

Bài báo trong nước

 

Các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đảm bảo phản ánh đúng nội dung nghiên cứu của đề tài

Các tạp chí được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

03

3

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế

 

Các bài viết được đăng tải trong kỷ yếu có giấy phép xuất bản phản ánh được những góc nhìn khác nhau về quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam và Trung Quốc

Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

02

4

Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh và học viên cao học

Học viên và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài và được kế thừa nội dung, số liệu, phương pháp nghiên cứu đề tài để viết luận văn, luận án

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

01 NCS

03 Học viên cao học

Nội dung nghiên cứu chính

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/12/2017 Nội dung 4: Chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 3: Quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 2: Chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ trường đại học (theo các nội dung: tự chủ học thuật, tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự, tự chủ bộ máy) của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 1: Chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay
30/12/2018 Nội dung 8: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 7: Đánh giá quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 6: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 5: Đánh giá chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của Trung Quốc
30/09/2019 Nội dung 9: Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong xác định chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/10/2019 Nội dung 10: Một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/12/2019 Nội dung 12: Đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách hỗ trợ sinh viên dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/12/2019 Nội dung 11: Đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/03/2020 Xây dựng báo cáo khảo sát nước ngoài, báo cáo tổng luận đề tài, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và sách chuyên khảo