• Chi tiết dự án
Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT.003
Ngày tạo 28/04/2017
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian thực hiện 36 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam.