• Chi tiết nhiệm vụ
Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.003
Ngày tạo 28/04/2017
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Ngọc Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thời gian thực hiện 36 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: một số kinh nghiệm từ Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/12/2017 Nội dung 4: Chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 3: Quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 2: Chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ trường đại học (theo các nội dung: tự chủ học thuật, tự chủ tài chính, tự chủ nhân sự, tự chủ bộ máy) của Trung Quốc
30/12/2017 Nội dung 1: Chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay
30/12/2018 Nội dung 8: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với hỗ trợ sinh viên của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 7: Đánh giá quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 6: Đánh giá chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học của Trung Quốc
30/12/2018 Nội dung 5: Đánh giá chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm của Trung Quốc
30/09/2019 Nội dung 9: Một số khuyến nghị cho Việt Nam trong xác định chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển các trường, các ngành trọng điểm dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/10/2019 Nội dung 10: Một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách, quy định của nhà nước đối với tự chủ đại học dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/12/2019 Nội dung 12: Đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về chính sách hỗ trợ sinh viên dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/12/2019 Nội dung 11: Đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về quản lý nhà nước đối với đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục đại học dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc
30/03/2020 Xây dựng báo cáo khảo sát nước ngoài, báo cáo tổng luận đề tài, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và sách chuyên khảo