• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu giải pháp triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.004
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Quang Việt
Cơ quan chủ trì Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu giải pháp triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam