• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.005
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Sơn
Cơ quan chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/08/2017 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá chính sách, chiến lược quốc gia.
30/11/2017 Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/12/2017 Hội thảo về cơ sở khoa học về xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) đánh giá thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP (tại Hà Nội)
30/03/2018 Toạ đàm: Kết quả khảo tại mỗi tỉnh được khảo sát Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/03/2018 Nội dung 3: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/05/2018 Toạ đàm: Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/05/2018 Nội dung 4: Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/06/2018 Hội thảo đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP (tại thành phố Hồ Chí Minh)