• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.005
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Sơn
Cơ quan chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 10/2017-11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

21

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm)

21.1. Dạng I: Kết quả khoa học

Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Tổng quan các nghiên cứu về đổi mới giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục; xây dựng được khung lý thuyết về đánh giá chính sách chiến lược quốc gia.

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về đổi mới giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục: Báo cáo tổng quan được các nghiên cứu quốc tế và báo cáo tổng quan được các nghiên cứu trong nước.

 

2

Khung phân tích (bộ tiêu chuẩn) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP;

Bộ khung và các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, chỉ báo và minh chứng đánh giá tình  hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.

 

3

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện  Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.

Báo cáo kết quả nghiên cứu thực trạng và đánh giá được mức độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của  Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP; mức độ đạt mục tiêu trong Nghị quyết; nguyên nhân của sự chồng lấn, thiếu khuyết, những thách thức và những yếu tố tác động đến tình hình thực hiện Nghị quyết.

 

4

Bản đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề xuất được hệ thống các giải pháp và định hướng hành động của Bộ GD&ĐT trong quá trình triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW.

 

5

Báo cáo tổng kết đề tài về đánh giá Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Khung phân tích (bộ tiêu chí) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP;

- Đánh giá thực trạng mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp  Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP;

- Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Phụ lục bộ dữ liệu tổng hợp kết quả theo mục tiêu.

 

6

Hệ thống dữ liệu và dữ liệu và số liệu phục vụ cho tra cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP

Các số liệu được làm sạch từ trong file như Excel; SPSS... có từ khóa theo nội dung phục vụ tra cứu thuận lợi.

 

21.2. Dạng II: Các ấn phẩm

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

01 Bản thảo sách chuyên khảo

Phản ánh được kết quả nghiên cứu của đề tài

NXB ĐHQGHN

Có xác nhận của cơ quan thẩm quyền

2

05 Bài báo khoa học

Phản ánh được kết quả nghiên cứu của đề tài

Tạp chí trong danh mục của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

Bài báo  được đăng trên tạp chí được tính điểm công trình khoa học

Nội dung nghiên cứu chính

Cơ sở khoa học cho việc đề xuất hệ thống giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/08/2017 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá chính sách, chiến lược quốc gia.
30/11/2017 Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/12/2017 Hội thảo về cơ sở khoa học về xây dựng khung phân tích (bộ tiêu chí) đánh giá thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP (tại Hà Nội)
30/03/2018 Toạ đàm: Kết quả khảo tại mỗi tỉnh được khảo sát Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/03/2018 Nội dung 3: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/05/2018 Toạ đàm: Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/05/2018 Nội dung 4: Đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp (từ Trung ương đến địa phương) để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP.
30/06/2018 Hội thảo đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44-NQ/CP (tại thành phố Hồ Chí Minh)