• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.009
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lương Việt Thái
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 11/2017 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/04/2018 Khảo nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam
30/04/2018 Lập kế hoạch nghiên cứu và nghiên cứu tổng quan
30/06/2018 Luận cứ khoa học về công dân toàn cầu Việt Nam
31/07/2018 Kinh nghiệm quốc tế và Thực trạng giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam
30/09/2018 Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số
30/09/2018 Công dân toàn cầu Việt Nam
30/11/2018 Các loại chỉ số giáo dục cơ bản
31/12/2018 Chuẩn bị điều kiện thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam
31/12/2018 Mức độ đáp ứng các tiêu chí công dân toàn cầu Việt Nam của người học
31/12/2018 Những chính sách chủ yếu tạo đòn bẩy/ thách thức việc phát triển công dân toàn cầu Việt Nam
31/12/2018 Bộ tiêu chí, chỉ số phân tích công dân toàn cầu Việt Nam
31/12/2018 Một số bộ tiêu chí, chỉ số phân tích công dân toàn cầu trên thế giới
31/05/2019 Xây dựng môi trường chính sách về giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam
31/07/2019 Phát triển công cụ thu thập dữ liệu cho từng tiêu chí, chỉ số; hướng dẫn cơ sở giáo dục tự đánh giá và phân tích tỷ lệ đáp ứng công dân toàn cầu
31/07/2019 Tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ mức độ đáp ứng bộ tiêu chí, chỉ số công dân toàn cầu Việt Nam
31/07/2019 Tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục công dân toàn cầu trong cơ sở giáo dục phổ thông
30/09/2019 Thí điểm mô hình nhà trường giáo dục công dân toàn cầu
30/11/2019 Viết báo cáo tổng kết