• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.009
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Lê Anh Vinh
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam