• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.010
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Vũ Bích Hiền
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/09/2017 Xây dựng thuyết minh cho đề tài nghiên cứu
30/11/2017 Nội dung 1: Cơ sở khoa học về dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên
30/09/2018 Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên Việt Nam hiện nay
30/10/2019 Tổ chức tọa đàm và hội thảo
30/11/2019 Nội dung 4: Đề xuất giải pháp đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035
30/11/2019 Nội dung 3: Dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến 2025, tầm nhìn đến 2035