• Chi tiết nhiệm vụ
Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.011
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Thêm
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 30 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
31/03/2018 Nội dung 1: Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục
31/12/2017 Lịch sử nhận thức về triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan Thực hiện 4 chuyên đề
31/01/2018 Nhận diện triết lý giáo dục và phân biệt với các khái niệm có liên quan Thực hiện 3 chuyên đề
28/02/2018 Nguồn gốc, chức năng, hình thức, phân loại triết lý giáo dục Thực hiện 4 chuyên đề
31/01/2018 Loại hình văn hóa trong sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục Thực hiện 3 chuyên đề
31/03/2018 Các nhân tố và quy luật chi phối sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục Thực hiện 3 chuyên đề
31/03/2018 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục Thực hiện 2 chuyên đề
28/02/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 1: 06 cuộc
25/10/2018 Nội dung 2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới
30/04/2018 Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục ở một số quốc gia phương Tây từ truyền thống đến hiện tại Thực hiện 4 chuyên đề
30/04/2018 Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Mỹ hiện đại Thực hiện 4 chuyên đề
30/04/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á từ truyền thống đến hiện tại Thực hiện 3 chuyên đề
31/05/2018 Cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục trên thế giới Thực hiện 3 chuyên đề
31/07/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 2 04 cuộc
25/10/2018 Hội thảo 1: “Triết lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới”, Tp. HCM
31/10/2018 Nội dung 3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống
25/10/2018 Văn hóa và con người − nền tảng của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống Thực hiện 2 chuyên đề
30/09/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với Trung Hoa Thực hiện 4 chuyên đề
30/09/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với phương Tây (đến 1945) Thực hiện 3 chuyên đề
31/10/2018 Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong nhận thức, ước vọng và thực tế Thực hiện 2 chuyên đề
31/10/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 3 05 cuộc
30/11/2019 Nội dung 4: Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay)
31/10/2018 Bối cảnh Việt Nam giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) ảnh hưởng đến tư tưởng và triết lý giáo dục Thực hiện 2 chuyên đề
25/10/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục ở Việt Nam thời kỳ 1945-1975 Thực hiện 2 chuyên đề
31/12/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ từ 1976 đến nay Thực hiện 2 chuyên đề
31/05/2019 Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) nhìn từ các góc độ và các bình diện Thực hiện 3 CĐ
30/04/2019 Tọa đàm chuyên gia nội dung 4: 07 cuộc
30/11/2019 Khảo sát tại 9 tỉnh ở ba miền
28/02/2019 Hội thảo 2: “Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động của nó trong giai đoạn hiện tại”, Hà Nội
31/12/2019 Nội dung 5: Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới
30/04/2019 Cơ sở lý luận và thực tiễn của triết lý giáo dục Việt Nam mới Thực hiện 4 chuyên đề
25/10/2018 Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Tổng thể và các bộ phận Thực hiện 7 chuyên đề
25/10/2018 Hệ thống chính sách và các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục Thực hiện 4 chuyên đề
25/10/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 5 08 cuộc
31/12/2019 Hội thảo 3: “Triết lý giáo dục Việt Nam mới: nội dung và giải pháp”, Đà Nẵng