• Chi tiết nhiệm vụ
Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.011
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Thêm
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 12/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
31/03/2018 Nội dung 1: Cơ sở lý luận về triết lý giáo dục
31/12/2017 Lịch sử nhận thức về triết lý giáo dục và các khái niệm có liên quan Thực hiện 4 chuyên đề
31/01/2018 Nhận diện triết lý giáo dục và phân biệt với các khái niệm có liên quan Thực hiện 3 chuyên đề
28/02/2018 Nguồn gốc, chức năng, hình thức, phân loại triết lý giáo dục Thực hiện 4 chuyên đề
31/01/2018 Loại hình văn hóa trong sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục Thực hiện 3 chuyên đề
31/03/2018 Các nhân tố và quy luật chi phối sự hình thành và biến động của triết lý giáo dục Thực hiện 3 chuyên đề
31/03/2018 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu triết lý giáo dục Thực hiện 2 chuyên đề
28/02/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 1: 06 cuộc
25/10/2018 Nội dung 2: Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số khu vực trên thế giới
30/04/2018 Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục ở một số quốc gia phương Tây từ truyền thống đến hiện tại Thực hiện 4 chuyên đề
30/04/2018 Tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục Mỹ hiện đại Thực hiện 4 chuyên đề
30/04/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á từ truyền thống đến hiện tại Thực hiện 3 chuyên đề
31/05/2018 Cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển tư tưởng, triết lý và triết học giáo dục trên thế giới Thực hiện 3 chuyên đề
31/07/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 2 04 cuộc
25/10/2018 Hội thảo 1: “Triết lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới”, Tp. HCM
31/10/2018 Nội dung 3: Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống
25/10/2018 Văn hóa và con người − nền tảng của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống Thực hiện 2 chuyên đề
30/09/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với Trung Hoa Thực hiện 4 chuyên đề
30/09/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ giao lưu văn hóa với phương Tây (đến 1945) Thực hiện 3 chuyên đề
31/10/2018 Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống trong nhận thức, ước vọng và thực tế Thực hiện 2 chuyên đề
31/10/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 3 05 cuộc
30/11/2019 Nội dung 4: Sự biến động của tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay)
31/10/2018 Bối cảnh Việt Nam giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) ảnh hưởng đến tư tưởng và triết lý giáo dục Thực hiện 2 chuyên đề
25/10/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục ở Việt Nam thời kỳ 1945-1975 Thực hiện 2 chuyên đề
31/12/2018 Tư tưởng và triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ từ 1976 đến nay Thực hiện 2 chuyên đề
31/05/2019 Triết lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện tại (từ 1945 đến nay) nhìn từ các góc độ và các bình diện Thực hiện 3 CĐ
30/04/2019 Tọa đàm chuyên gia nội dung 4: 07 cuộc
30/11/2019 Khảo sát tại 9 tỉnh ở ba miền
28/02/2019 Hội thảo 2: “Triết lý giáo dục Việt Nam truyền thống và sự biến động của nó trong giai đoạn hiện tại”, Hà Nội
31/12/2019 Nội dung 5: Con đường đi đến triết lý giáo dục Việt Nam mới
30/04/2019 Cơ sở lý luận và thực tiễn của triết lý giáo dục Việt Nam mới Thực hiện 4 chuyên đề
25/10/2018 Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Tổng thể và các bộ phận Thực hiện 7 chuyên đề
25/10/2018 Hệ thống chính sách và các giải pháp hiện thực hóa triết lý giáo dục Thực hiện 4 chuyên đề
25/10/2018 Tọa đàm chuyên gia nội dung 5 08 cuộc
31/12/2019 Hội thảo 3: “Triết lý giáo dục Việt Nam mới: nội dung và giải pháp”, Đà Nẵng