• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.013
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Thị Lan Phương
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương