• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong bối cảnh hiện nay
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.015
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong bối cảnh hiện nay