• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong bối cảnh hiện nay
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.015
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 11/2017 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ