• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.019
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thu Thủy
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Ngoại thương
Thời gian thực hiện 11/2017 - 10/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
30/11/2017 Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh, báo cáo tổng quan và sưu tầm tài liệu
31/03/2018 Thiết kế mẫu phiếu điều tra
30/06/2018 Hội thảo với chủ đề: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của VN
30/06/2018 Nội dung 1: Cơ sở lý luận về phân tích chất lượng nguồn nhân lực quốc gia trong nền KTTT.
31/07/2018 Tiến hành khảo sát Đài Loan
25/10/2018 Điều tra khảo sát
31/10/2018 Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng NNL QG
31/12/2018 Xử lý số liệu điều tra
31/03/2019 Hội thảo chủ đề: Chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VN trong cơ chế thị trường
31/03/2019 Nội dung 3: Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng trọng yếu
30/06/2019 Nội dung 4: Giáo dục và đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam
31/08/2019 Nội dung 5 : Giải pháp nâng cao CL NNL VN trong cơ chế TT.
30/09/2019 Viết dự thảo báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị
31/10/2019 Hoàn thiện báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị của đề tài theo góp ý của hội đồng cấp cơ sở và nghiệm thu cấp nhà nước
31/10/2019 Công bố các bài báo đăng trong tạp chí trong nước, tham gia hội thảo, viết bản thảo sách chuyên khảo
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ
Thư ký Đề tài Lê Thị Ngọc Lan