• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 020
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Hồng Quang
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ
Thư ký khoa học Nguyễn Danh Nam