• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.020
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Hồng Quang
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Tổng kinh phí 4.850 (triệu đồng)
Thời gian thực hiện 36 tháng (12/2017-12/2020)
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

23

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình;quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệuvà các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

10 báo cáo kết quả nghiên cứu các nội dung cụ thể của đề tài

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

2

01 báo cáo về luận cứ khoa học để quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

Đảm bảo khoa học, khả thi và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

3

01 bộ chuẩn, quy chuẩn các trường sư phạm ở Việt Nam

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

4

01 bản đề xuất nội dung và phương án quy hoạch tổng thể mạng lưới các trường sư phạm

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

5

01 sơ đồ mạng lưới các trường sư phạm đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

6

01 bản kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện và quản lý quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

7

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

Đảm bảo khách quan, khoa học và được hội đồng cấp cơ sở thông qua

 

 

23.2 Dạng  II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm)

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

04 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

Đảm bảo yêu cầu khoa học, được xuất bản trước khi nghiệm thu đề tài

Tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh Giáo sư nhà nước;

Tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN

 

2

01 bản thảo sách tham khảo về vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam

Đảm bảo yêu cầu khoa học, được xuất bản trước khi nghiệm thu đề tài

Nhà xuất bản có chỉ số ISBN

 

3

Đào tạo 02 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài

Nội dung của luận văn, luận án gắn với nội dung nghiên cứu của đề tài

Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên

 

 

Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ
Thư ký khoa học Nguyễn Danh Nam