• Chi tiết dự án
Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT. 021
Loại đề tài, dự án Đề tài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam.