• Chi tiết nhiệm vụ
Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.021
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Minh Sơn
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

21

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm)

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Báo cáo: Tổng quan về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học

- Bao quát cả tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới

- Nội dung: Đạt yêu cầu.

 

2

Báo cáo nghiên cứu luận cứ khoa học để quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học

- Tích hợp được nội dung các báo cáo chuyên đề liên quan và 01 báo cáo khảo sát nước ngoài.

- Nội dung: Đạt yêu cầu

 

3

Các báo cáo đánh giá thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

- 07 báo cáo hướng vào các nội dung sau:

BC1: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Quy hoạch 37 (năm 2013) và các bài học kinh nghiệm về quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học.

BC 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực của hệ thống giáo dục đại học trong việc đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của đất nước và các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện hành.

BC 3: Nghiên cứu hiện trạng quy hoạch các trường đại học theo cụm lĩnh vực đào tạo và không gian (vùng, miền) và khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện hành.

BC 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo các định hướng triển khai quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện hành.

BC 5: Nghiên cứu đánh giá năng lực quản trị đại học tại các cơ sở giáo dục đại học và khả năng triển khai quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học ở cấp cơ sở.

BC 6: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phân bố các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và mức độ đáp ứng với các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện hành.

BC 7: Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng và quy mô đào tạo đại học ở Việt Nam và khả năng đáp ứng các định hướng quy hoạch tại Quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học hiện hành.

- 01 báo cáo tổng thể đánh giá thực trạng mạng lưới giáo dục đại học trên cơ sở nguồn dữ liệu được khảo sát chính xác, khách quan. Nội dung: Đạt yêu cầu.

 

 

4

Báo cáo đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện quy hoạch: mạng lưới trường đến 2025, mối quan hệ giữa các trường đại học

Đảm bảo tính vĩ mô ở mức độ ngành, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Nội dung: Đạt yêu cầu

 

21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học trong nước

Nêu được một số vấn đề về hướng tiếp cận, phương pháp và định hướng quy hoạch giáo dục đại học Việt Nam

Báo cáo hội thảo

Số lượng: 02

2

Bài báo khoa học trong nước

Nêu được các kết quả nghiên cứu mới của đề tài

Tạp chí Khoa học thuộc danh mục của Hội đồng CDGSNN

Số lượng: 02

3

Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh và học viên cao học

Học viên cao học tham gia nghiên cứu đề tài và được kế thừa nội dung, số liệu, phương pháp nghiên cứu đề tài để viết luận văn tốt nghiệp

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, ....

 

 

Số lượng: 02 HVCH

Nội dung nghiên cứu chính

Cơ sở khoa học của quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ