• Chi tiết dự án
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT. 022
Loại đề tài, dự án Đề tài cấp Quốc gia
Chủ nhiệm đề tài, dự án GS.TS. Phạm Quang Trung
Cơ quan chủ trì Học Viện Quản lý Giáo dục
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo.