• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.023
Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là:

    Đề tài tập trung đánh giá hiệu lực và hiệu quả của chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2018, làm cơ sở đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chi NSNN, phù hợp mục tiêu cải cách toàn diện và căn bản nền giáo dục ở nước ta.

    Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau đây: (i) làm rõ nội hàm và khung lý thuyết để đánh giá hiệu lực và hiệu quả chi NSNN cho giáo dục; (ii) xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả chi NSNN cho giáo dục phù hợp với khung phân tích đã xác định; (iii) áp dụng khung lý thuyết và các tiêu chí để đánh giá thực trạng tính hiệu lực và hiệu quả chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018; và (iv) định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực chi NSNN cho giáo dục phù hợp với xu hướng cải cách nền giáo dục quốc dân và cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam.

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Vũ Việt
Cơ quan chủ trì Học Viện Tài Chính
Thời gian thực hiện 12/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

 

Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm)

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm)

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

 

1

Báo cáo tổng quan về các vấn đề cần nghiên cứu

Tổng quan được các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực của đề tài, rút ra những nội dung kế thừa và khoảng trống tiếp tục giải quyết trong nghiên cứu.

 

2

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

Báo cáo tổng hợp đáp ứng đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu sản phẩm khoa học của nhà nước và được Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước thông qua.

 

3

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Phản ánh đúng, trung thực nội dung của Báo cáo tổng hợp.

 

4

Báo cáo kiến nghị của đề tài

Kiến nghị luận giải rõ định hướng đề xuất đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng NSNN cho giáo dục và các điều kiện, giải pháp để thực hiện cơ chế phân bổ được đề xuất.

 

5

Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nhất

Các bài viết về Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.

 

6

Báo cáo hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai

Các bài viết về kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam về tính hiệu lực, hiệu quả của chi NSNN cho giáo dục.

 

7

Báo cáo hội thảo khoa học quốc gia lần thứ ba

Các bài viết về Đổi mới cơ chế phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam.

 

8

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài theo 9 nội dung

Các báo cáo kết quả nghiên cứu theo 9 nội dung của đề tài.

 

9

Báo cáo khảo sát nước ngoài (Cộng hòa Pháp)

Tổng hợp các kết quả của cuộc khảo sát nghiên cứu tại nước ngoài.

 

10

Phụ lục của đề tài

Hệ thống số liệu, kết quả xử lý số liệu điều tra, khảo sát.

 

11

Số liệu điều tra khảo sát, thông tin, tư liệu có liên quan

- Các số liệu điều tra, khảo sát được xử lý trên máy tính.

- Hệ thống thông tin, tư liệu có liên quan đến đề tài.

 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

TT

 

Tên sản phẩm

 

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố

(Tạp chí, Nhà xuất bản)

1

Bài báo khoa học: Công bố ít nhất 4 bài báo khoa học về các nội dung chủ yếu của Đề tài trên các tạp chí khoa học có uy tín, các kỷ yếu hội thảo khoa học.

Được các tạp chí khoa học có uy tín chấp nhận đăng

 

 

 

 

- Tạp chí Tài chính: 01

bài

- Tạp chí Khoa học

Giáo dục: 01 bài

- Tạp chí Kinh tế và dự báo: 01 bài

- Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán: 01 bài

2

Đào tạo sau đại học:

- 02 học viên cao học.

- 01 Nghiên cứu sinh

 

 

Có nội dung thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài

Học viện Tài chính

Nội dung nghiên cứu chính

Để giải quyết mục tiêu đã nêu, đề tài dự kiến tập trung phân tích theo 4 vấn đề lớn sau đây:        

Vấn đề 1: Hệ thống hoá cơ sở khoa học đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.

Vấn đề 2: Đánh giá thực trạng hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục  ở Việt Nam.

Vấn đề 3: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong đảm bảo hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Vấn đề 4: Nghiên cứu đề xuất định hướng và giải pháp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.

Các nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài: gồm 9 nội dung

Nội dung 1: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu lực chi NSNN cho giáo dục.

Nội dung 2: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.

Nội dung 3: Đánh giá hiệu lực trong lập dự toán và phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018.

Nội dung 4: Đánh giá hiệu lực trong tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018.

Nội dung 5: Theo dõi, đánh giá chi NSNN cho giáo dục.

Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018.

Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả chi chương trình mục tiêu, dự án đối với giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018.

Nội dung 8: Kinh nghiệm quốc tế tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.

Nội dung 9: Quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi NSNN cho giáo dục.

 

 

 

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
31/12/2017 Xây dựng, hoàn thiện thuyết minh, báo cáo tổng quan và đề cương nghiên cứu đề tài
28/02/2018 Tọa đàm khoa học thảo luận phương pháp tiếp cận, số liệu, kế hoạch thực hiện nghiên cứu (3 cuộc tọa đàm)
31/03/2018 Khảo cứu, sưu tầm tài liệu, dịch tài liệu và mua dữ liệu cần thiết phục vụ nghiên cứu
31/03/2018 Xây dựng, thiết kế phiếu điều tra, phỏng vấn
02/11/2018 Báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài
31/08/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 3: Đánh giá hiệu lực trong lập dự toán và phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
30/09/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 4: Đánh giá hiệu lực trong tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
31/10/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 5: Theo dõi, đánh giá chi NSNN cho giáo dục
31/08/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
31/05/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả chi chương trình mục tiêu, dự án đối với giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018
31/03/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 8: Kinh nghiệm quốc tế tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục
30/09/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 9: Quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi NSNN cho giáo dục
30/06/2018 Hội thảo lần thứ nhất tại Hà Nội “Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục".
31/10/2018 Hội thảo Quốc tế tại Hà Nội“ Hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục:Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam“
16/10/2018 Khảo sát tại Cộng hoà Pháp
30/04/2019 Hội thảo lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh “Đổi mới cơ chế phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam".
31/10/2019 Viết dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị của đề tài
31/10/2019 Hoàn thiện các báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và nghiệm thu cấp cơ sở
31/10/2019 Công bố các bài báo đăng tạp chí trong nước, tham gia hội thảo quốc gia và quốc tế, xuất bản sách xuất bản từ kết quả của đề tài
16/10/2018 Hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị của đề tài theo ý kiến của HĐ cấp cơ sở và nghiệm thu cấp Nhà nước.
31/05/2019 Tổ chức tọa đàm và thực hiện phỏng vấn sâu tại bộ, ngành trung ương và các địa phương.
30/11/2018 Thực hiện điều tra khảo sát, phỏng vấn theo phiếu tại 16 tỉnh, thành phố
31/05/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 1: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu lực chi NSNN cho giáo dục.
30/06/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 2: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.