• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 023
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Vũ Việt
Cơ quan chủ trì Học Viện Tài Chính
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
31/12/2017 Xây dựng, hoàn thiện thuyết minh, báo cáo tổng quan và đề cương nghiên cứu đề tài
28/02/2018 Tọa đàm khoa học thảo luận phương pháp tiếp cận, số liệu, kế hoạch thực hiện nghiên cứu (3 cuộc tọa đàm)
31/03/2018 Khảo cứu, sưu tầm tài liệu, dịch tài liệu và mua dữ liệu cần thiết phục vụ nghiên cứu
31/03/2018 Xây dựng, thiết kế phiếu điều tra, phỏng vấn
02/11/2018 Báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài
31/08/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 3: Đánh giá hiệu lực trong lập dự toán và phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
30/09/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 4: Đánh giá hiệu lực trong tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
31/10/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 5: Theo dõi, đánh giá chi NSNN cho giáo dục
31/08/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả tổng thể chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018
31/05/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả chi chương trình mục tiêu, dự án đối với giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018
31/03/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 8: Kinh nghiệm quốc tế tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục
30/09/2019 Nghiên cứu, viết Nội dung 9: Quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi NSNN cho giáo dục
30/06/2018 Hội thảo lần thứ nhất tại Hà Nội “Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục".
31/10/2018 Hội thảo Quốc tế tại Hà Nội“ Hiệu lực, hiệu quả chi NSNN cho giáo dục:Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam“
16/10/2018 Khảo sát tại Cộng hoà Pháp
30/04/2019 Hội thảo lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh “Đổi mới cơ chế phân bổ chi NSNN cho giáo dục ở Việt Nam".
31/10/2019 Viết dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị của đề tài
31/10/2019 Hoàn thiện các báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và nghiệm thu cấp cơ sở
31/10/2019 Công bố các bài báo đăng tạp chí trong nước, tham gia hội thảo quốc gia và quốc tế, xuất bản sách xuất bản từ kết quả của đề tài
16/10/2018 Hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, bản kiến nghị của đề tài theo ý kiến của HĐ cấp cơ sở và nghiệm thu cấp Nhà nước.
31/05/2019 Tổ chức tọa đàm và thực hiện phỏng vấn sâu tại bộ, ngành trung ương và các địa phương.
30/11/2018 Thực hiện điều tra khảo sát, phỏng vấn theo phiếu tại 16 tỉnh, thành phố
31/05/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 1: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu lực chi NSNN cho giáo dục.
30/06/2018 Nghiên cứu, viết Nội dung 2: Xây dựng khung phân tích đánh giá tính hiệu quả chi NSNN cho giáo dục.