• Chi tiết dự án
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐT. 023
Loại đề tài, dự án Đề tài cấp Quốc gia
Chủ nhiệm đề tài, dự án PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
Cơ quan chủ trì Học Viện Tài Chính
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục ở Việt Nam.