• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT. 024
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Biên
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Các thông tin chính của nhiệm vụ
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Biên