• Chi tiết dự án
Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐA.001
Loại đề tài, dự án Đề tài cấp Quốc gia
Chủ nhiệm đề tài, dự án GS.TS Mai Hồng Quỳ
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.