• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐA.001
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Xuân Hải
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 12/2017-12/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

21

Sản phẩm chính của đề án và yêu cầu chất lượng cần đạt:

21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học của đề án (báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); dự thảo cơ chế chính sách; kết quả dự báo; mô hình; quy trình, quy phạm; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

1

Báo cáo tổng kết về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và chủ trương của Chính phủ, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới.

Bảo đảm tính khách quan và toàn diện, phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và chủ trương của Chính phủ, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới.

 

2

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009

Có tính khách quan và toàn diện.

 

3

Báo cáo đánh giá thực trạng pháp điển hóa quan điểm của Đảng tại Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI

Có tính xác thực cao, tập trung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

4

Báo cáo tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về Luật Giáo dục và khuyến nghị cho Việt Nam

Trình bày rõ về kinh nghiệm của một số nước điển hình và đưa ra khuyến nghị cho VN

 

5

Báo cáo đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục, và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất và tác động về giới (nếu có)

Bảo đảm tính hợp lý,khách quan và toàn diện, đúng đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước.

 

6

Bản đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trên cơ sở các chính sách đã được Quốc hội thông qua (03 nhóm chính sách và 07 vấn đề)

Dựa thảo bảo đảm tốt tính khoa học, thống nhất, đồng bộ, hợp lý và có khả năng áp dụng tốt vào thực tiễn đạt mục tiêu đề ra.

 

7

Báo cáo đề xuất một số nội dung dự kiến sửa đổi về chính sách đối với nhà giáo và báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nhà giáo

Nội dung dự kiến sửa đổi phải hợp giải quyết tốt những điểm bắt cập hiện nay về nhà giáo. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nhà giáo thể hiện tính hợp lý, khách quan, và toàn diện

 

8

Bản đề xuất những chính sách mới cần bổ sung và báo cáo đánh giá tác động của chính sách đó

Chính sách được đề xuất mang tính khoa học và phù hợp với nhu cầu của thực tiễn vàđường lối, chính sách của Đảng. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất thể hiện tính khách quan và toàn diện.

 

 

21.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

 

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)

Ghi chú

1

Bài báo “Hệ thống giáo dục quốc dân, thực tiễn và hướng hoàn thiện”

Làm rõ được quy định của pháp luật giáo dục về hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những điểm vướng mắc và đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

Tạp chí Khoa học chuyên ngành (trong danh mục Tạp chí khoa học của HĐCDGS Nhà nước)

 

 

2

Bài báo “Quản lý nhà nước về giáo dục”

Làm rõ được quy định quản lý nhà nước về giáo dục ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những điểm vướng mắc và đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

Tạp chí Khoa học chuyên ngành (trong danh mục Tạp chí khoa học của HĐCDGS Nhà nước)

 

3

Bài báo “Thời gian đào tạo các cấp học, thực tiễn và hướng hoàn thiện”

Làm rõ được quy định thời gian đào tạo các cấp học ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những điểm vướng mắc và đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

Tạp chí Khoa học chuyên ngành (trong danh mục Tạp chí khoa học của HĐCDGS Nhà nước)

 

4

Bản thảo sách chuyên khảo về Hoàn thiện Luật Giáo dục

Tính khoa học và có giá trị tham khảo cao.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM

 

5

04 báo cáo hội thảo khoa học cấp quốc gia

Tính khoa học và có giá trị tham khảo cao phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.

 

 

6

Đào tạo 02 thạc sĩ

Thuộc lĩnh vực khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề án

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

 

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ