• Chi tiết dự án
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2012
Mã đề tài KHGD/16-20. ĐA.002
Loại đề tài, dự án Đề tài cấp Quốc gia
Chủ nhiệm đề tài, dự án PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm  2012.