• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm 2012
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐA.002
Loại hình nhiệm vụ Đề án
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Thị Lan Anh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Luật Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học năm  2012.

Các thông tin chính của nhiệm vụ