• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn và quản lý hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo chuẩn, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.026
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Ngọc Phương
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ