• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ chỉ số phát triển sinh lý, tâm lý của trẻ mầm non và học sinh tiểu học phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.027
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ