• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.028
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Tiến Tùng
Cơ quan chủ trì Viện Đại học Mở Hà Nội
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ