• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.031
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Minh Mục
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ