• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.032
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Đình Đức
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ