• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.036
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Đắc Lộc
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính
Các thông tin chính của nhiệm vụ