Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh

Lĩnh vực chuyên môn: Tiêu chí đánh giá hoạt động chất xám của đội ngũ trí thức Việt Nam, Chỉ số Hiệu quả và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam