Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

ThS. Lê Thị Ngọc Lan

Email: lengoclanftu@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị đại học, Tự chủ đại học

TS. Phạm Thị Thanh Hải

Email: hiphamtt@vnu.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Tự chủ đại học, Quản trị đại học, Quản lý giáo dục