Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

Email: hoang771@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường & đánh giá trong giáo dục

TS. Tô Thị Thu Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường & đánh giá trong giáo dục, Xây dựng và biên soạn, phân tích câu hỏi thi và đề thi, Quản lý chất lượng, xếp hạng, kiểm định chất lượng.