Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường đánh giá chất lượng giáo dục, Quản lý giáo dục, xếp hạng, Kiểm định chất lượng

TS. Tô Thị Thu Hương

Lĩnh vực chuyên môn: Đo lường & đánh giá trong giáo dục, Xây dựng và biên soạn, phân tích câu hỏi thi và đề thi, Quản lý chất lượng, xếp hạng, kiểm định chất lượng.