Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Phan Thanh Long

Lĩnh vực chuyên môn: Tâm lý giáo dục học. Kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục trên thế giới và việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta