Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

TS. Ngô Hoàng Long

Lĩnh vực chuyên môn: Xác xuất và thống kê, Thống kê và xấp xỉ cho một số mô hình ngẫu nhiên không chính quy