Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục đại cương, Quản lý nhà nước về giáo dục

PGS.TS. Lê Phước Minh

Email: Lephuocminh@iames.gov.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Chính sách kinh tế, Quản lý nhà nước về giáo dục