Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Đặng Thị Ánh Tuyết

Lĩnh vực chuyên môn: Xã hội học, Chính sách XH và Quản lý xã hội

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Email: p.quyet3@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Xã hội học, Việc làm của sinh viên, sinh viên tốt nghiệp

TS. Phạm Văn Quang

Lĩnh vực chuyên môn: Xã hội học, Văn học