Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS. TS Đỗ Trung Tuấn

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và ra quyết định