Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Vũ Đức Thi

Lĩnh vực chuyên môn: Các hệ thống dữ liệu lớn, Các phương pháp khai phá dữ liệu, Công nghệ tri thức