Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Lĩnh vực chuyên môn: Các hệ thống thông tin, Các hệ thống thông minh, Trí tuệ nhân tạo