Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

PGS.TS. Lê Huy Hoàng

Email: hoanglh@hnue.edu.vn
Lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học, Công nghệ thông tin

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Email: chau.niesac@yahoo.com
Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý giáo dục, Giáo dục khoa khoa học, Giáo dục lý luận và phương pháp dạy học