Tìm kiếm
Từ khóa
Lĩnh vực chuyên môn

GS.TS Trần Ngọc Vương

Email: qbvuong04@gmail.com
Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Giáo dục học, ngữ văn, quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Văn Dân

Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Văn hoá và phát triển