Tìm kiếm
Từ khóa
Chuyên mục
Danh sách nhiệm vụ KH&CN
STT Tên nhiệm vụ Mã nhiệm vụ Chủ nhiệm
26

Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025

KHGD/16-20. ĐT.001 Trần Thị Thái Hà