• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.041
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Anh Vinh
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính