• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.042
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Văn Hùng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính