• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.043
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Vũ Hữu Đức
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính