• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu mô hình trường đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (“đại học 4.0”)
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.007
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hữu Đức
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian thực hiện 11/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ