• Chi tiết nhiệm vụ
Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.011
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Ngọc Thêm
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 12/2017 - 11/2021
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ