• Chi tiết nhiệm vụ
Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.013
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Lan Phương
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Thời gian thực hiện 11/2017 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ