• Chi tiết nhiệm vụ
Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.016
Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Công Khanh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 24 tháng
Trạng thái Đang triển khai
Nội dung nghiên cứu chính

Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Các thông tin chính của nhiệm vụ