• Chi tiết nhiệm vụ
Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20. ĐT.016
Mục tiêu nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Công Khanh
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thời gian thực hiện 11/2017 - 06/2022
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

Tại file đính kèm

Nội dung nghiên cứu chính

Tại file đính kèm

Các thông tin chính của nhiệm vụ