• Chi tiết nhiệm vụ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam
Mã nhiệm vụ KHGD/16-20.ĐT.018
Mục tiêu nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Loại hình nhiệm vụ Đề tài
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Trọng Hoài
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện 11/2017 - 11/2020
Trạng thái Đã nghiệm thu
Sản phẩm của nhiệm vụ

(Tại file đính kèm)

Nội dung nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam.

Các thông tin chính của nhiệm vụ